Pzt - Cuma : 08:30 - 18:30
bilgi@ulusoymusavirlik.com
0312 213 21 77

Single Blog Title

This is a single blog caption

TÜM YÖNLERİYLE MUHTASAR BEYANNAME

///
Yorum0
/
Kategori:

Günümüzde gerek iş dünyası, gerekse finansal piyasalardaki rekabet ortamı firmaların hem kendilerini geliştirip yenilemesi için bir fırsat, hem de sektörden silinip, faaliyetlerini sonlandırmaları adına bir tehdit olarak önümüze çıkmaktadır.

Bu bağlamda rekabetin bu denli acımasız hale geldiği bir ortamda firmaların güncel mevzuatları sürekli suretle takip etmeleri ve mevzuata hakim mali danışmanlarla çalışmaları bu rekabet ortamında firmaların daha sağlam ve finansal belirsizliklere karşı dayanıklı olması adına büyük önem arz etmektedir.

Bu gerekliliklerden yola çıkarak firmalar ve vergi sorumluları açısından hayati öneme sahip olan muhtasar beyannamesi ve beyannamenin içeriğini tanımak iligili taraflar açısından faydalı olacaktır.

1.Muhtasar Beyanname

Muhtasar beyanname gelir vergisi beyanlarından biridir. Muhtasar beyanname, işverenler veya vergi tevkifatı yapan diğer kimseler (Vergi Sorumluları) tarafından kesilen vergilerin matrahları ile birlikte, toplu olarak vergi dairesine bildirilmesine mahsustur (GVKmd.84).

2.Muhtasar Beyanname Kimler Tarafından Verilir?

İlgili kanun muhtasar beyannamesi verecek kişileri aşağıdaki şekilde açıklamıştır.

 • Kamu idare ve müesseseleri
 • İktisadi kamu müesseseleri
 • Sair kurumlar
 • Ticaret şirketleri
 • İş ortaklıkları
 • Dernekler
 • Vakıflar
 • Dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri
 • Kooparatifler
 • Yatırım fonu yönetenler
 • Gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı
 • Zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler
 • İstihkak sahipleri

3.Nasıl ve Ne Zaman Verilir?

Gelir vergisi, mükellefin veya vergi sorumlusunun beyanı (bildirimi) üzerine tarh (vergi hesaplama) edilir. Mükellef ilgili vergi tevkifatlarını (stopaj, vergi kesintisi) muhtasar beyanname doldurmak ve doldurmuş olduğu beyannameyi bağlı olduğu vergi dairesine vermek sureti ile bildirir. Muhtasar beyanname aylık veya üç aylık dönemler itibari ile
düzenlenip verilebilir. Ancak üç ayda bir muhtasar beyanname verme imkanından yararlanabilmenin koşulları vardır. Üç aylık beyanname vermek isteyen mükelleflerin aşağıdaki şartların tümünü taşıması gerekmektedir.
– Çalıştırdıkları hizmet erbabı sayısı 10 ve daha az olmalıdır.
– Yapılmış tevkifatlar arasında zirai ürün bedellerinden yapılmış tevkifat bulunmamalıdır.
– Üç aylık dönemler halinde muhtasar beyanname verileceği vergi dairesine önceden bildirilmiş olmalıdır.

Ziraî ürün bedelleri üzerinden tevkifat yapanlar hariç olmak üzere, çalıştırdıkları hizmet erbabı sayısı 10 ve daha az olanlar, 94. maddeye göre yapacakları tevkifatla ilgili muhtasar beyannamelerini, bağlı bulundukları vergi dairesine önceden bildirmek şartıyla her
ay yerine Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının yirmiüçüncü günü akşamına kadar verebilirler (GVK madde 98).

Ekim Kasım, Aralık dönemi için 23 Ocak,
Ocak, Şubat, Mart dönemi için 23 Nisan ,
Nisan,Mayıs, Haziran dönemi için 23 Temmuz,
Temmuz, Ağustos, Eylül dönemi için 23 Ekim akşamına muhtasar beyanname verilir.

GVK 94. maddesi gereğince vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar, bir ay içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri karlar ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri ertesi ayın yirmiüçüncü günü akşamına kadar(VUK 17/04/2007 371 sıra numaralı tebliğ), ödeme veya tahakkukun yapıldığı yerin bağlı olduğu vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar (GVK madde 98). Yıl sonlarında tahakkuk ettirilen mevduat faizlerinden kesilecek vergilerin bildirilmesi için bu süre bir ay uzatılır.

Muhtasar beyanname verilecek ay 23. günü tatil gününe geliyorsa takip eden ilk iş gününe kadar beyanname verilebilir. Mükellef aynı belediye sınırları içinde muhtelif yerlerde yapılan ödeme ve tahakkuklar ile bunlara ait vergileri bir merkezden bildirilebilir.

Muhtasar beyannameler süresi dahilinde bağlı olunan vergi dairesine elden verilebilir ya da taahhütlü, iadeli taahhütlü posta ile gönderilebilir. E-Beyanname uygulamasından yararlanabilenler eloktronik ortamda, beyannamenin kanuni olarak teslim etme süresinin bittiği iş günü saat 24:00’ a kadar gönderebilirler.

4.Beyanname Neleri Kapsamalı?

a- Tevkifat yapanın adı ve soyadı veya ünvanı ile adresi;
b- Muhtasar beyannamenin ilgili bulunduğu ay veya aylar,
c- Aylık ücret bordrolarının icmali,
– Hizmet erbabının sayısı,
– Hizmet erbabına verilen ücretler tutarı,
– Ücretlerden yapılan vergi tevkifatının(vergi kesintisi) tutarı (Üç aylık muhtasar beyannamelerde her aya ait bordronun icmali ayrı gösterilir),
d- Vergi tevkifatına tabi diğer ödemeler,
– İstihkak sahibinin(ödeme yapılan kişi) adı ve soyadı ile iş adresi, varsa bağlı bulunduğu vergi dairesi ve mükellef hesap numarası,
– Ödemenin nev’i (türü),
– Ödemenin miktarı,
– Ödemeden yapılan vergi tevkifatı,
e- Muhtasar beyannamenin tanzim(düzenleme) tarihi ve yetkili imza.

5.Beyannamede Kullanılacak Gelir Vergisi Oranları

12000 TL’ ye kadar %15

29000 TL’nin 12000 TL’si için 1800 TL fazlası için %20

66000 TL’nin 29000 TL’si için 5200 TL fazlası için %27

66000 TL’den fazlasının 66000 TL si için 15190 TL fazlası için  %35 dir.

 

6.Sonuç

Gelir vergisi kanunu baz alınarak verilen bilgiler ışığında muhtasar beyanname düzenleme mükellefiyetine sahip olan firmalar gerekli kanun çerçevesine beyannamelerini hazırlayarak belirtilen tarihlerde ilgili yerlere verebilir. Yine beyannamenin kapsamı ile beyanname düzenlerken kullanılacak gelir vergisi oranları çalışmada beyan edilmiştir.

 

Davut Murat Şahbaz

S.M. Mali Müşavir Stajeri

 

KAYNAKÇA

www.mevzuat.gov.tr

www.asmmmo.org.tr

www.gib.gov.tr

www.muhasebedersleri.com.tr

 

 

Bir Yorum Yazın