Pzt - Cuma : 08:30 - 18:30
bilgi@ulusoymusavirlik.com
0312 213 21 77

Single Blog Title

This is a single blog caption

ELEKTRONİK FATURA UYGULAMASI VE ELEKTRONİK DEFTER KAPSAMINA DAHİL OLAN MÜKELLEFLER

///
Yorum0
/
Kategori:

213 sayılı V.U.K.nun 242 maddesi uyarınca  Maliye Bakanlığına e-Defter ve  e-Fatura konusunda geniş yetkiler verilmiştir. Maliye Bakanlığı bu yetkilerini sırasıyla, 397 sıra no.lu, 416 sıra no.lu, 421 sıra no.lu, 424 sıra  no.lu Tebliğleri  ve son olarak da 58 no.lu V.U.K  sirküleri ile kullanmıştır.

Yukarıda yazılı VUK   Genel Tebliğleri ile elektronik fatura ve elektronik defter  kullanma mecburiyeti  getirilen mükellefler  aşağıda yer almıştır.

a-) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.

b-)  4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.

Petrol Piyasası Kanununa kapsamında yağ lisansı sahip olan ve (III) sayılı listedeki ürünleri (4760 sayılı Özel TüketimVergisi Kanunu’na göre (III) Sayılı listede, tütün, tütün mamulleri, alkol ve alkol ürünleri yer almaktadır. ) imal, inşa veya ithal eden mükelleflerin 31.12.2011 SATIŞLARINA BAKILMAKSIZIN elektronik fatura kullanma zorunlulukları bulunmaktadır.

!!!!!! aa) V.U.K’nun 58 no.lu sirkülerinde 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olan mükelleflerden 2011 takvim yılı içerisinde mal alışı yapanlar, aldıkları malın türüne, fiyatına, miktarına veya herhangi bir özelliğine bakılmaksızın, 2011 yılı gelir tablolarındaki brüt satış hasılatı rakamları 25 milyon TL veya daha yüksek ise elektronik fatura ve elektronik defter uygulamalarına dahil olmaktadırlar.  (Yani 1 TL’lik bile bir mal alımı yapılması yeterlidir) Bu alımları hizmet ise kapsam dahilinde olmayacaklardır.

!!!!!! bb)V.U.K’nun 58 no.lu sirkülerinde 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunun ekli (III) sayılı listesindeki malları imal, inşa veya ithal eden mükelleflerden 2011 takvim yılı içinde mal alışı yapanlar, satın aldıkları malın türüne, fiyatına, miktarına veya herhangi bir özelliğine bakılmaksızın 2011 yılı gelir tablolarındaki brüt satış hasılatı rakamları 10 milyon TL veya daha yüksek ise elektronik fatura ve elektronik defter uygulamalarına dahil olacaklardır. Bu kapsamda alış yapanların tütün, alkol, kolalı gazozlar sektörlerinde veya başka sektörlerde faaliyet göstermesi zorunluluk karşısındaki durumlarını etkilememektedir.

Bu kapsam dahilinde olan mükelleflerin elektronik fatura kullanma başvurusunu 01.09.2013 tarihi itibarıyla Gelir İdaresi Başkanlığı’na yapmaları, 31.12.2013 tarihine kadar e fatura uygulamasına geçmeleri zorunludur. Elektronik defter tutulmasının zorunluluk tarihi ise 2014 yılıdır.

Elektronik fatura uygulamasından yararlanan mükelleflerin birbirlerine yapmış oldukları mal teslimi veya hizmet ifaları için elektronik fatura düzenlemeleri şarttır. Elektronik fatura uygulamasından yararlanan kayıtlı kullanıcıların güncel listesi www.efatura.gov.tr internet adresinden yayımlanmaktadır. Elektronik fatura ve elektronik defter tutmak zorunda olanların, bu riayet etmemesi durumunda Vergi Usul Kanununda yer alan cezalar uygulanır. Elektronik fatura düzenlemek zorunda  olan mükellefler, diğer elektronik fatura düzenleme mecburiyetinde olan mükellefe kağıt ortamında fatura düzenleyemezler, düzenlenmesi durumunda fatura hiç düzenlenmemiş sayılır.

Elektronik defter tutma zorunluluğu getirilen mükellefler kağıt ortamında defter tutamazlar, Bu defterlerin kağıt ortamında düzenlenmesi hiç düzenlenmemiş sayılır. Bu durumda kdv’nin reddi hem de vergi kanunundaki cezayı müeyyideler uygulanır.

           Elektronik Fatura Uygulamasından Yararlanmak İsteyen Mükelleflerin Yapması  Gereken İşlemler

           Elektronik fatura kullanacak mükelleflerin www.efatura.gov.tr adresinden başvuru yaparak ayrıca aşağıdaki evrakları başkanlığa göndermeleri zorunludur.

A) Tüzel Kişiler İçin:

1- www.efatura.gov.tr  adresinden E FATURA UYGULAMASI BAŞVURU FORMU VE TAAHHÜTNAMESİ  doldurarak yetkili kişi veya kişilerce imzalanmış aslı.

2- ”ELEKTRONİK MALİ MÜHÜR SERTİFİKA SAHİBİ TAAHHÜTNAMESİ”, doldurarak yetkili kişi veya kişilerce imzalanmış asılları.

4- Şirket kuruluş sözleşmesi Ticaret Sicil Gazetesinde 1.10.2003 tarihinden önce yayımlamış ise ilgili ticaret sicil gazetesi aslı veya noter onaylı örneği.

5- Mükellef adına başvuru formunu imzalamakla yetkili olan kişi veya kişilerin, yetkili olduklarını gösteren imza sirküleri  noter onaylı örneği veya aslı ile birlikte başkanlığa yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.

B) Gerçek Kişiler İçin:

1- Gerçek kişi mükellef tarafından  E FATURA UYGULAMASI BAŞVURU FORMU VE TAAHHÜTNAMESİ  doldurarak yetkili kişi veya kişilerce imzalanmış aslı.

2- Gerçek kişi mükelleflerin mali mühür kullanılmak istemesi halinde ” Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi” yetki gerçek kişi tarafından imzalanması;

3-Gerçek kişi mükelleflerin 15.01.2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümlerine göre üretilmiş Elektronik sertifika kullanılmak istemesi halinde ise sahip olunan nitelikli elektronik sertifikaya ait beyan yazısı.

4- Başvuru formuna imza atan kişinin yetkili olduğuna dair noter tasdikli imza beyanı.

Başkanlıkça yapılan değerlendirme sonrasında uygun bulunan gerçek kişi  veya tüzel kişi mükellefler başkanlıkça tanımlanacak ve aktivasyon işlemleri gerçekleşecektir.

Yararlı olması dileğiyle iyi günler.

 

İlker BOZ

S.M.Mali Müşavir

 

Bir Yorum Yazın